Kişisel Verilerin Korunması

                                     6698  SAYILI  KANUN  UYARINCA

                KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  VE İŞLENMESİ HAKKINDA  

                                         BİLGİLENDİRME - GİZLİLİK

Alaca Kundura Tic. ve San. A.Ş olarak gerek mağazalarımızda ve gerekse internet üzerinden e ticaret sistemi ile ürünlerimizi tanıtmakta ve müşterilerimize sunmaktayız. Bu hizmetlerimizin gerektiği gibi, güvenli, kesinti ve gecikme olmadan sizlere ulaştırılabilmesi için bize bildirilen veya temin edilen kişisel verilerinizin yasal anlamda toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılması gerektiğinde bu işlemler yasal koşullar ve aşağıda belirtilen ilkelere uygun yapılmaktadır.

Alaca Kundura A.Ş olarak, yasal mevzuata ve hukuka uygun şekilde kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve gerekli olduğu hallerde paylaşılması işlemlerinde gizliliği en üst düzeyde korumak için gerekli güvenlik önlemlerini almaktayız. Fiziki ve elektronik kayıt sistemlerimizde ve internet ortamında en gelişmiş bilimsel yazılım ve yöntemler kullanılmaktadır.

Lütfen bu açıklamayı dikkatle okuyunuz. Burada kişisel verilerinizin nasıl toplananabileceği/toplanmakta olduğu, toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu, kişisel verilerin nasıl ve hangi amaçla işlenebileceği  gibi ana konularda ayrıntılı ve en açık şekilde bilgi edineceksiniz. 

 1-      VERİ  SORUMLUSU

 

Konuya ilişkin temel kanun olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca faaliyetlerimizde veri sorumlusu Alaca Kundura Tic. ve San. A.Ş’dir. Kişisel verileriniz gerektiği taktirde yasa ve hukuka uygun olarak aşağıda açıkladığımız şekilde toplanabilecek ve işlenebilecektir. 

 2-      KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz, satın alınan ürüne ilişkin fatura ve irsaliye düzenlenmesi, e ticaret satış sözleşmelerinin düzenlenmesi/tamamlanması, kayıtlarının tutulması, isteklerinizin karşılanması, gönderi adreslerinin tespiti, hizmet değerlendirmeleri; Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kununu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yükümlülüklere uyulması, uyulmasının takibi; sunduğumuz hizmet ve taleplerin değerlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için planlama, yetkili merciler tarafından istenecek bilgilerin verilebilmesi, vergi mevzuatı yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, müşterilerimize  istikrarlı ve güvenli hizmetin sürdürülebilmesi için 6698 Sayılı Kanun 5 ve 6. maddeleri kapsamında ve burada belirtilen koşullarda işlenebilecektir.

 

Ayrıca kişisel verileriniz müşterilerimize üretim ve satışını yaptığımız ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve bu amaçla iletişim kurulabilmesi, muvafakat edilmesi halinde tanıtım, ürün pazarlama ve kampanya çalışmalarımızda işlenebilecektir.

 

Alaca Kundura A.Ş, faaliyetlerin yürütülmesinde iş birliği yaptığı yazılım alt yapısının yapılması, geliştirilmesinde gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmeler kapsamında bilgilerin yazılım sistemine aktarılmasında kişisel verileri işleyebilecektir.  

3-    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILABİLİR

 

Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz faaliyetlerimizin gerektirdiği ölçüde ve konuya ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında, kanunlarda belirtilen koşullar ve sınırlamalar dahilinde, genel hatları ile yukarıda açıkladığımız amaç ve faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi ile kanunların hizmet sunucusu ve veri sorumlusuna yüklediği sorumluluklarımızın yerine getirilmesi işlemlerinde; başta yargı organları ve kanunen yetkili kamu kurumlarına, kredi kartı ve mail order yöntemiyle tahsilat yönünden bankalara, işbirliği yaptığımız yazılım uzmanları ve firmalarına, satış ve pazarlama faaliyeti için işbirliği yapılan özel ve tüzel kişilere, satış temsilcilerine, ürünlerin sizlere gönderilmesi için kargo firmalarına veya bu işleri yapacak dağıtıcılara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz; ancak gerekliliğin ortaya çıkması halinde ve 6698 Sayılı Kanun’un 8. maddesi kapsamında ve bu kanunda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi koşul ve amaçlarına uyularak aktarılacaktır

 4-  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Yukarıda belirtilen amaç ve koşullarda kişisel verileriniz; doğrudan şirketimize veya mağazalarımıza yaptığınız başvurularda, yazışma, telefonla görüşme veya elektronik ortamda kurulan iletişimle, internet ve mobil uygulamalarla, sosyal medya aracılığıyla, SMS veya elektronik posta yoluyla, fuar ve tanıtım organizasyonları ile, satış ve pazarlama için istihdam ettiğimiz veya işbirliği yaptığımız özel ve tüzel kişilerle, gerektiğinde acente-bayi aracılığıyla, mail order formları, posta çekleri ve POS cihazlarıyla toplanabilecektir. Ayrıca kanunen cevaz verilen haller ve sınırlar dahilinde ya da imzalanan sözleşmeler kapsamında bilgi ve muvafakatiniz dahilinde  başka kişi, kurum ve kuruluşların arşivi veya veri tabanından da bilgiler alınabilecektir. Tüm bu işlemlerde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, yöntem, amaç ve koşullara uyularak yapılacaktır.     

 

5-      6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

            Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibinin hakları aşağıda belirtilmiştir.

 

a)      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b)      Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde bu konuda bilgi talep etme,

c)      İşlenen kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini, işlenen bilgilerin yasal

sınırlarda işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


ç) Kişisel verileriniz aktarılmış ise yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d)      Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme ve düzeltme

işleminin varsa kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

e)      Başlangıçta 6698 Sayılı Kanun ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine 

uygun olarak işlenmiş olmakla birlikte, işlenen kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, her türlü yok edilmesini, kayıtlardan, veri tabanından çıkarılmasını isteme ve bu işlemlerin varsa kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

f)       İşlenmiş olan kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilerek

aleyhinize olumsuz bir sonucun doğduğunu düşünüyor  olmanız halinde buna itiraz etme,

g)  Eğer kişisel verileriniz kanuna, yasal sınırlamalara aykırı olarak işlenmiş ve bundan dolayı bir zarara uğramış iseniz  uğradığınız zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamında yukarıda açıklanan konulardaki taleplerinizi aşağıda belirtilen yönetim yeri (genel müdürlük) adresine bizzat gelerek; noter aracılığı ile aynı adrese ileterek veya aşağıda belirtilen elektronik posta adresimize e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Belirtilen adrese bizzat gelmeniz halinde talebinizi yazılı dilekçe ile yapmanız ve kimlik ibraz etmeniz gerekmektedir. Elektronik posta yoluyla talebinizi iletmeniz halinde sizinle irtibata geçilerek teyit alınacak ve kimliğinizin doğrulanması sağlanacaktır.

Bu konuda yaptığınız başvurular derhal incelenecek ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.


Alaca Kundura Tic. ve San. A.Ş

Adres ve İletişim Bilgileri  

A.Rıza Gürcan Cad. No: 33/2

Güngören / İstanbul

Tlf  : +90 212 481 64 67

Faks:+90 212 481 64 66

Web: www.alacaayakkabi.com.tr

e-posta: alaca@alacakundura.com.tr